Home > Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van gelderen & stork uitvaart

Artikel 1:

Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, begrotingen en tot stand gekomen overeenkomsten tussen opdrachtgever, zijnde de wederpartij van Van Gelderen & Stork uitvaart, hierna te noemen vGSuitvaart. Afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

 

Artikel 2:

De opdrachtgever verplicht zich door het ondertekenen van de overeenkomst tot betaling van de definitieve rekening. De opdrachtgever kan er zich niet op beroepen dat zij namens en voor rekening van het vermogen en/of erven van de overledene heeft gehandeld.

 

Artikel 3:

 1. Bij het aangaan van de overeenkomst zal vGSuitvaart een begroting van de te verwachten kosten opstellen gebaseerd op een omschrijving van te leveren diensten en materialen. Als de opdrachtgever, na het ondertekenen van de overeenkomst, de opdracht intrekt worden de gemaakte kosten in rekening gebracht.
 2. Tot 24 uur voor het overeengekomen tijdstip van de uitvaart kan de opdrachtgever wijzigingen aan vGSuitvaart doorgeven. Eventueel vóór die tijd aangeschafte materialen (kist e.d.) zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 4:

 1. De aangifte van het overlijden bij de ambtenaar van de burgerlijke stand wordt gedaan door vGSuitvaart, tenzij anders is overeengekomen.
 2. Onjuiste vermelding in de akte van overlijden kan vGSuitvaart niet worden toegerekend.

 

Artikel 5:

 1. De levering van zaken en/of diensten vindt plaats op dagen en tijdstippen als overeengekomen tussen opdrachtgever en vGSuitvaart. De dag en het uur van de uitvaart is bepaald onder het voorbehoud van goedkeuring door de beheerder van de desbetreffende begraafplaats c.q. het crematorium.
 2. Wijzigingen van de aanvankelijk overeengekomen dag en het uur kan slechts plaatsvinden binnen 24 uur na de eerste afspraak, na onderling overleg en verkregen wederzijdse toestemming. Eventueel al gedrukte kaarten of een geplaatste advertentie waarin het verkeerde tijdstip staat vermeld zijn voor rekening van de opdrachtgever.

 

Artikel 6:

 1. Aankondigingen van overlijden (rouwkaart, advertentie, dankbetuiging en eventueel ander drukwerk met betrekking tot het overlijden) worden geleverd overeenkomstig de door- en/of in overleg met de opdrachtgever schriftelijk vastgestelde tekst.
 2. De opdrachtgever krijgt, tenzij anders overeengekomen, een drukproef van de aankondiging overhandigd ter goedkeuring. De goedkeuring van de tekst wordt beschouwd als opdracht. Fouten in de goedgekeurde tekst die leiden tot het opnieuw moeten vervaardigen van de aankondigingen of het opnieuw plaatsen van een advertentie worden in rekening gebracht aan de opdrachtgever.
 3. Na goedkeuring van de tekst worden advertenties met betrekking tot het overlijden door vGSuitvaart geplaatst in de door de opdrachtgever gewenste (dag)bladen.

 

Artikel 7:

Wijziging van het aantal overeengekomen voertuigen dient uiterlijk op de dag voorafgaande aan de uitvaartdag voor 12.00 uur aan vGSuitvaart kenbaar gemaakt te worden. De overeengekomen prijs zal overeenkomstig deze wijzigingen aangepast worden.

 

Artikel 8:

Indien er uit de aan vGSuitvaart ter hand gestelde verzekeringspolissen aanspraak ontstaat op een geldelijke uitkering, dan zal deze ten gunste van de begunstigde overgeschreven worden of ten gunste van een ander die uitdrukkelijk door de begunstigde daartoe aangewezen is c.q. wordt.

 

Artikel 9:

In de begroting worden de kosten voor de opdrachtgever samenhangend met leveringen van toeleveranciers, voor zover redelijkerwijs mogelijk, nauwkeurig aan de opdrachtgever opgegeven. De uiteindelijk gemaakte kosten worden de opdrachtgever, na de uitvaart, in rekening gebracht. Indien de opdrachtgever na het ondertekenen van de begroting extra leveringen of dienstverlening verlangt verplicht zij zich tot betaling.

 

Artikel 10:

Betaling door de opdrachtgever dient, indien niet anders schriftelijk overeengekomen, plaats te vinden binnen 14 dagen na ontvangst van de gespecificeerde nota.

 

Artikel 11:

Betaling door de opdrachtgever die in het buitenland woonachtig is, dient op basis van de overeenkomst (en begroting) voorafgaand aan de uitvaart te geschieden en uiterlijk 24 uur voor de uitvaart door vGSuitvaart ontvangen te zijn. Na de uitvaart vindt, indien van toepassing, verrekening plaats.

 

Artikel 12:

Bij niet tijdige betaling binnen de in artikel 10 en 11 gestelde termijn, brengt vGSuitvaart tot de dag der algehele voldoening 2 % rente per maand bij de opdrachtgever in rekening over de periode dat de opdrachtgever in verzuim is.

 

Artikel 13:

Per aanmaning worden € 20,= aan administratiekosten in rekening gebracht.

 

Artikel 14:

 vGSuitvaart is gerechtigd zodra de opdrachtgever van rechtswege in gebreke en verzuim is met de nakoming van de betaling, de vordering uit handen te geven. De hieruit voortvloeiende (buiten)gerechtelijke kosten komen integraal voor rekening van de opdrachtgever en bedragen minimaal 20% van de hoofdsom.

 

Artikel 15:

 1. vGSuitvaart staat in voor de juiste begeleiding van de uitvaart.
 2. Voor gebreken in of tekortkoming bij de uitvoering van de opdracht, is vGSuitvaart aansprakelijk voor maximaal het bedrag van de uitvaart, tenzij die gebreken of tekortkomingen haar niet toegerekend kunnen worden.

 

Artikel 16:

Oponthoud en vertraging bij de uitvoering van de opdracht zijn voor rekening van vGSuitvaart, tenzij veroorzaakt door de schuld van de opdrachtgever en/ of als zij vGSuitvaart niet kunnen worden toegerekend. Oponthoud en vertraging kunnen vGSuitvaart niet worden toegerekend als zij niet zijn te wijten aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening zijn.

 

Artikel 17:

Geschillen tussen de opdrachtgever en vGSuitvaart over de uitvoering en/of nakoming van de afspraken over de uitvaartbegeleiding zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam.

 

Artikel 18:

Nederlands recht is van toepassing op deze algemene voorwaarden.

Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 57230331.